Archives for اردیبهشت, ۱۳۹۶

به درد بخورجات

یک پند و سه نشان

انتخَواب

نگاه خیر اندر فقیر

مشارژه

اسب نر

دوشنبه کند

پوستر-new

شکار ماموت

سر درگمان

تکرار

چپ راست