Archives for شهریور, ۱۳۹۶

بازنشستگان

قوت قلب

اعتماد از دست رفته

ارثیه بی‌ارزش

افندوک

ضربه سفت

قلکک

شهردار خوب کننده

رفری‌جریتور

چتر همه کاره

آمبولانس خالی

بروکراسی