Archives for شهریور, ۱۳۹۶

ارثیه بی‌ارزش

افندوک

ضربه سفت

قلکک

شهردار خوب کننده

رفری‌جریتور

چتر همه کاره

آمبولانس خالی

بروکراسی

دفتر مشخ

جای خالی پدر

یه وضعی