وی گردی – یزد – ندوشن

وی گردی – خروپف

وی گردی-گرگان-آشوراده

دیرین دیرین – بازی جام

وی گردی – خوش غذایان

وی گردی – قزوین – غار کتله خور

وی گردی – رفت و برگشت عمودی

وی گردی – زنجان – سلطانیه

وی گردی – زریوار

وی گردی – کرمانشاه – جوانرود

دیرین دیرین- اتک نمودن