کدورت

کدورت

چگونه میتوان در نوروز کدورت ها را دور ریخت ؟
بی سروسامانیان صدها سال پیش، حتی شاید کمتر پاسخ این سوال را یافته بودند.

بـرای دانلود کـلیـــک کنـیـد            تا به حال 258,783 بار دانلود شده

(۹۰۱۰۲)

About The Author
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.