این قسمت:کولبر 🔸 آهای مسئولین! به داد مردم برسین🆔 @dirindirincartoon :عضویتhttps://www.instagram.com/dirindirincartoonعضویت در کانال تلگرام دیرین دیرینhttps://t.me/dirindiri (۷۷)

Read more

این قسمت:چالاس ماخیدن🔸اگه نصیحتی چیزی داری بگو که الان وقتش است!🆔 @dirindirincartoon :عضویتhttps://www.instagram.com/dirindirincartoonعضویت در کانال تلگرام دیرین دیرینhttps://t.me/dirindiri (۱۲۸)

Read more

این قسمت:وی‌خجسته🔸یک سر می‌روم تا پانزده سالگی خودم و برمی‌گردم!🆔 @dirindirincartoon :عضویتhttps://www.instagram.com/dirindirincartoonعضویت در کانال تلگرام دیرین دیرینhttps://t.me/dirindiri (۱۳۵)

Read more

این قسمت:سزای عمل گروهی🔸اعترایوض دایورم جناب قایوضی!🆔 @dirindirincartoon :عضویتhttps://www.instagram.com/dirindirincartoonعضویت در کانال تلگرام دیرین دیرینhttps://t.me/dirindiri (۱۵۳)

Read more

این قسمت:جاباما🔸شما لطف دارید، اما به اندکی خلوت و آرامش نیاز دارم!🆔 @dirindirincartoon :عضویتhttps://www.instagram.com/dirindirincartoonعضویت در کانال تلگرام دیرین دیرینhttps://t.me/dirindiri (۱۴۶)

Read more

این قسمت:خیاط خونه 🔸راهی برای اشتغال آفرینی آسان و ارزان 🔶 ۷۸۰۸۸۸۸# 🆔 @dirindirincartoon :عضویتhttps://www.instagram.com/dirindirincartoonعضویت در کانال تلگرام دیرین دیرینhttps://t.me/dirindiri (۱۵۸)

Read more

این قسمت:انتظار🔸کمی صبر کن، سیبیلوهه خودش می‌آید!🆔 @dirindirincartoon :عضویتhttps://www.instagram.com/dirindirincartoonعضویت در کانال تلگرام دیرین دیرینhttps://t.me/dirindiri (۱۵۰)

Read more

این قسمت:بی‌ سرپناهان🔸جای منو همین‌جا پهن کن، بگیرم بخوابم!🆔 @dirindirincartoon :عضویتhttps://www.instagram.com/dirindirincartoonعضویت در کانال تلگرام دیرین دیرینhttps://t.me/dirindiri (۱۸۸)

Read more

این قسمت:چاهیدن🔸اولویت ما فضای سبز است!🆔 @dirindirincartoon :عضویتhttps://www.instagram.com/dirindirincartoonعضویت در کانال تلگرام دیرین دیرینhttps://t.me/dirindiri (۲۱۸)

Read more

این قسمت:باخانمان🔸پس با اجازه من کلنگ احداث را می‌زنم!🆔 @dirindirincartoon :عضویتhttps://www.instagram.com/dirindirincartoonعضویت در کانال تلگرام دیرین دیرینhttps://t.me/dirindiri (۲۲۰)

Read more

این قسمت:دوشنبه کند🔸 ببخشید؛امروز باز هم برای چندین بار مجبور شدیم عوض #دوشنبهتند ، #دوشنبهکند بذاریم!🆔 @dirindirincartoon :عضویتhttps://www.instagram.com/dirindirincartoonعضویت در کانال تلگرام دیرین دیرینhttps://t.me/dirindiri (۲۰۰)

Read more

این قسمت:اشتباه🔸باید به ندای دلش گوش کند!🆔 @dirindirincartoon :عضویتhttps://www.instagram.com/dirindirincartoonعضویت در کانال تلگرام دیرین دیرینhttps://t.me/dirindiri (۲۲۳)

Read more