1.0

کاسه چه کنم

1.0

اخوی

1.0
1.0

صرفه جویی

1.0

وی تی

1.0

هدر دادن منابع

1.0

توطئه علیه وی

1.0

انرژی

1.0

ارشمیدس

1.0

تهدید

1.0

مغازی

1.0

بوی مبهم