1.0

فرتی ریختن

1.0

زباله‌های چرکی

1.0

زشت‌ترین کار

1.0

زباله دان تاریخ

1.0

دانندگان