1.0

خشونت

1.0

طفل پرسشگر دانا

1.0

بالای چهل سال

1.0

مرد تنهای شب

1.0

زباله دان تاریخ

1.0

دانشینمنگاه

1.0

کپک