اتصال به شبکه فاضلاب

سامانه گمانی

گند زدیم

کاسه چه کنم