فساد

pp1600

پروژه تراشی

میز مناسب

اعتراذ

پیش اون

وارد کردن

خیانکاران

صبر

سیاست سکوت

گناه‌ناکار