1.0

سقوط

1.0

کدام یاب

1.0

شاخ شاخان

1.0

تاریخ بلغمی

1.0

بیگانه

1.0

پوشش نامناسب

1.0

نابودی سه کله تهی

1.0

اوج

1.0

سبقت غیر مجاز

1.0

فاز فیزیکی نصیحت

1.0

هدیه را وا نکرده

1.0

دادگاه شخصی