1.0

سقوط

1.0

شاخ شاخان

1.0

کدام یاب

1.0

بیگانه

1.0

تاریخ بلغمی

1.0

اوج

1.0

پوشش نامناسب

1.0

سبقت غیر مجاز

1.0

فاز فیزیکی نصیحت

1.0

نابودی سه کله تهی

1.0

هدیه را وا نکرده

1.0

وی در همسایگی