1.0

قوز قوزی

1.0

عموی قهوه‌ای

1.0

فرهنگ واژگان