اهدای اعضای بدن در هنگام مرگ مغزی

1.0

درد بی مغزی

1.0

اینگول‌اشتات

1.0

جایگزین اعضاء