اهدای اعضای بدن در هنگام مرگ مغزی

درد بی مغزی

اینگول‌اشتات

جایگزین اعضاء