اهدای اعضای بدن در هنگام مرگ مغزی

اینگول‌اشتات

درد بی مغزی

جایگزین اعضاء