اهدای اعضای بدن در هنگام مرگ مغزی

اینگول‌اشتات

جایگزین اعضاء

درد بی مغزی