1.0

برزیل _سوئیس

1.0

فرمون

1.0

حمایت

1.0

فیتلر ترگلام

1.0

تولید کننده داخلی

1.0

سلیقه

1.0

از پیش باختگان

1.0

کنترل زد