1.0

دلار دلار

1.0

آزمون ورودی

1.0

سرمایه‌نهی

1.0

سخن‌پراکن

1.0

برآیند

1.0

دلار

1.0

یه دلار دارم

1.0

مردهای مقلد

1.0

آپولو چلو

1.0

تولید کننده داخلی

1.0

فقط یک درصد

1.0

نگذارندگان