1.0

مرد تنهای شب

1.0

تفریح جدید

1.0

معکوس گشتگان

1.0

تخفیف

1.0

یه دلار دارم

1.0

دلار

1.0

سرمایه‌نهی

1.0

نوش جان

1.0

آزمون ورودی

1.0

برآیند

1.0

سخن‌پراکن

1.0

کادو مناسب