آب

سخن‌پراکن

دلار

یه دلار دارم

مردهای مقلد

فرار

زدن مخ

فقط یک درصد

مانوردین

باند متکدی

۱۸۸۸

چراغ سالم