1.0

آزمون ورودی

1.0

جوگیران

1.0

سرمایه‌نهی

1.0

پیک کله‌تهی

1.0

سخن‌پراکن

1.0

دلار

1.0

مردهای مقلد

1.0

چرخ اقتصاد

1.0

کنسرت وی

1.0

یه‌پرده‌گذاری

1.0

چراغ سالم

1.0

رمز عبویور