1.0

آزمون ورودی

1.0

پیک کله‌تهی

1.0

جوگیران

1.0

چراغ سالم

1.0

چرخ اقتصاد

1.0

چه خاکی

1.0

دلار

1.0

رمز عبویور

1.0

سخن‌پراکن

1.0

سرمایه‌نهی

1.0

سفته‌ بازان

1.0

طفل آیندیده