مثال مرگبار

صعب الفهم

کدام یاب

فشار چون بالا

تهدید

لب کارون

اشترودل

مافنگ

وی تی

حباب

شیر سالم

کاتالیست