گلعراز

کار فوری

شبح

وی پیر

جراحت سطحی

قوت قلب

ضربه سفت