1.0

کنترل دیابت

1.0
1.0

هر روزهفته

1.0

وی بی اعصاب

1.0

خوب

1.0

صعب‌الملاج

1.0

تعویض اجباری

1.0

گیرندگان

1.0

امراض نادر

1.0

آگهان به نصیحت

1.0

مجوز ورود

1.0

مثال مرگبار