1.0

لب کارون

1.0

فشار چون بالا

1.0

اشترودل

1.0

کدام یاب

1.0

جراحت سطحی

1.0

وی تی

1.0

خوب

1.0

مثال مرگبار

1.0

حباب

1.0

سی‌سی

1.0

هر روزهفته

1.0

وی پیر