بوبولی بابا

عدد

قهوه‌ای دودی

شانس قبولی

آمبولانس خالی

طریقت قهوه ایه