1.0

اخوی

1.0

وی تی

1.0

هدر دادن منابع

1.0

تهدید

1.0

خفگی

1.0

شهردار خوب کننده

1.0
1.0

آب

1.0

حواس پرت

1.0

۱۸۸۸

1.0

مزاحمان

1.0

گودال سورئال