سلیقه

سه غریبه

غازچران

شادروان سه کله تهی

جای خالی منوچهر

برج ساعت