1.0
1.0

ایسلند نیجریه

1.0

روسیه عربستان

1.0

جام جهانی

1.0

لباس تیم ملی

1.0

چراغ علی کریمی

1.0

مارو دست‌کم نگیر