1.0

زوپرمن

1.0

سه تا صدر درغاز

1.0

صبر

1.0

آزمون ورودی

1.0

کدوم بانک

1.0

برآیند

1.0

مردهای مقلد

1.0

آپولو چلو

1.0

تولید کننده داخلی

1.0

ماهی ماهی

1.0

گریزان ز خرید

1.0

حواس پرت