1.0

جوانمرد غضاب

1.0

بیگانه

1.0

نابودی سه کله تهی

1.0

لبخند ملیح

1.0

انگری قهوه ای

1.0

ریشه کنی لسانی