1.0

تا پنجاه

1.0

خشونت

1.0

جوانمرد غضاب

1.0

بیگانه

1.0

لبخند ملیح

1.0

انگری قهوه ای

1.0

ریشه کنی لسانی