خشونت

جوانمرد غضاب

بیگانه

لبخند ملیح

انگری قهوه ای

ریشه کنی لسانی