1.0

تخت گاز

1.0

دود

1.0

زدن مخ

1.0

چتر همه کاره

1.0

جشن ملی