صعب الفهم

تاریخ بلغمی

دادگاه صحرایی

شبح

جراحت سطحی

ضربه سفت