1.0

دستوری

1.0

دلار دلار

1.0

وارد کردن

1.0

سیاست سکوت

1.0

برو برو

1.0

اخبار ترسناک

1.0

اعتراض

1.0

سیاست سکوت

1.0

چرا باید

1.0

دلار

1.0

یه دلار دارم

1.0

تولید کننده داخلی