دیرین درین

۱۸۸۸

ریشه کنی لسانی

شیر سالم

چراغ علی کریمی

چراغ سالم

ستاره مربع

نصیحت ناشتا

دستگاه یتیم سنج

تفریح جدید

گلعراز

شاخی برای همه

آژیر سفید