دیرین دیرین

مردیکه

کولبر

وی‌خجسته

سزای عمل گروهی

خیاط خونه

بی‌ سرپناهان

چاهیدن

باخانمان

دوشنبه کند

ماتریکس

مثبت در منفی