رودخانه کرج

1.0

فرتی ریختن

1.0

خلاف جهت

1.0

زباله