1.0

پرتغال مراکش

1.0

کلمبیا_ژاپن

1.0

برزیل _سوئیس

1.0

روسیه عربستان

1.0

لباس تیم ملی

1.0

فیتلر ترگلام

1.0

مارو دست‌کم نگیر

1.0

از پیش باختگان