1.0

فرتی ریختن

1.0

خلاف جهت

1.0

یا زور

1.0

تر و خشک

1.0

تک آورنده

1.0

راه موثر

1.0
1.0

فاضلابلوژی

1.0

زباله‌های چرکی

1.0

خشک و تر

1.0

شهروند مسئول

1.0

وی لوک هلمز