1.0

نخننده

1.0

سزای عمل گروهی

1.0

گناه‌ناکار

1.0

آینده خیلی تاریک

1.0

جای خالی پدر