سالمندان

1.0

فرانَموشی

1.0

صندلی خالی

1.0

تعویض اجباری

1.0

یارکشی

1.0
1.0

شبح