فشار چون بالا

مسیر سبز

فاز فیزیکی نصیحت

ربط

تاریخ بلغمی

بالای چهل سال

تهدید

چرا باید

طبیب نمایی

گودال سورئال

نه نه نه خیر

آب