1.0

زدن مخ

1.0

شیر سالم

1.0

قانون منزلی

1.0

نه نه نه خیر

1.0

تک آورنده

1.0

کلسترول

1.0

دود

1.0

حباب

1.0

آگهان به نصیحت

1.0

گودال سورئال

1.0

فانتزی بیش از حد

1.0

افندوک