1.0

فشار چون بالا

1.0

اشترودل

1.0

کدام یاب

1.0

مسیر سبز

1.0

آب

1.0

چرا باید

1.0

تاریخ بلغمی

1.0

فاز فیزیکی نصیحت

1.0

نابودی سه کله تهی

1.0

وی تی

1.0

کلسترول

1.0

زدن مخ