1.0

وی تی

1.0

تهدید

1.0

دلسوزانی

1.0

وی پیر

1.0
1.0

لی لی لی لیوئه

1.0

شبح

1.0

کلسترول

1.0

وی گردی – خوش غذایان

1.0

افندوک

1.0

فشار چون بالا

1.0

آب