1.0

رمز عبویور

1.0

چراغ سالم

1.0

یه‌پرده‌گذاری

1.0

چرخ اقتصاد

1.0

سخن‌پراکن

1.0

پیک کله‌تهی

1.0

سفته‌ بازان

1.0

سرمایه‌نهی

1.0

مرد تنهای شب

1.0

جوگیران

1.0

معکوس گشتگان

1.0

آزمون ورودی