1.0

ورود به سینما

1.0

فرمون

1.0

زدن مخ

1.0

شرط خطرناک

1.0

پیشونی سفید

1.0

بوی زامبی

1.0

شرطی برای دیدن