طنز انتقادی

1.0

سلام همساده

1.0

خوب

1.0

ترور بیولوژیک

1.0

کیوبیدن

1.0

تا پنجاه

1.0

آنتیوئه