طنز انتقادی

1.0

آنتیوئه

1.0

تا پنجاه

1.0

ترور بیولوژیک

1.0

خوب

1.0

خودپرداز دلسوز

1.0

سلام همساده

1.0

عصای تیک برنده

1.0

کیوبیدن